Търсене

Контакт

 

Skype status
Онлайн справки
за любознателни
и напреднали :)


 

2008-12-01
ОБЗОРНИ ТРУДОВЕ ПО ИСТОРИЯ НА БЪЛГАРСКИЯ ЕЗИК

Категория: БИБЛИОГРАФСКИ МАСИВ

МОНОГРАФИИ, КОЛЕКТИВНИ ТРУДОВЕ, СБОРНИЦИ, ПРОДЪЛЖАВАЩИ ИЗДАНИЯ, ХРИСТОМАТИИ, ПОМАГАЛА, РЕЧНИЦИ.

Към АЗБУЧЕН КАТАЛОГ

 1. Бончев, А. Църковнославянска граматика. Речник на църковнославянския език. С., 1995.
 2. Българска диалектология. Проучвания и материали. С., 1964 -. (Също и в БЪЛГАРСКА ДИАЛЕКТОЛОГИЯ).

 3. В памет на проф. Ст. Стойков. Езиковедски изследвания. С., 1974. (Също и в БЪЛГАРСКА ДИАЛЕКТОЛОГИЯ).

 4. Вайан. А. Руководство по старославянскому языку. М., 1952.

 5. Ван-Вейк, Н. История старославянского языка. М., 1957.

 6. Георгиев, Вл. Проблеми на българския език. С., 1985.

 7. Георгиева, Тодорка. Старобългарски език. Задачи, текстове и речник. Силистра, 2004

 8. Граматика на старобългарския език. Фонетика. Морфология. Синтаксис. БАН, С., 1991.

 9. Гълъбов, Ив. Избрани трудове по езикознание. С., 1986.

 10. Гълъбов, Ив. Старобългарски език с увод в славянското езикознание. С., 1980.

 11. Давидов, А., М. Дамянова, П. Ковачева, Ив. Харалампиев. История на българския език. Текстове, анализи, речник. С., 1982.

 12. Добрев, Ив. Старобългарска граматика. Теория на основите. С., 1982.

 13. Добрев, Ив., Ж. Икономова, А-М. Тотоманова. Старобългарски език за Х, ХІ и ХІІ клас на НГДЕК. С., 1983; 1985; 1986.

 14. Единство на българския език в миналото и днес. Институт за български език при БАН (отделен отпечатък от сп. Български език, 1978, №1) 

 15. Езиковедски изследвания в чест на акад. Ст. Младенов. С., 1957.

 16. Знания за езика, Т. 6 (Българските народни говори). Съставители: Е. Георгиева и Н. Тодорова. С., 1986. (Също и в БЪЛГАРСКА ДИАЛЕКТОЛОГИЯ).

 17. Иванов, Й. Българска диалектология. Пловдив, 1997. (Също и в БЪЛГАРСКА ДИАЛЕКТОЛОГИЯ).

 18. Иванова-Мирчева. Д., А. Давидов. Малък речник на старобългарския език. Велико Търново, 2001

 19. Иванова - Мирчева. Д., Ив. Харалампиев. История на българския език. В. Търново, 1999.

 20. Изследвания върху историята и диалектите на българския език. Сборник в памет на чл. -кор. К. Мирчев. С., 1979. (Също и в БЪЛГАРСКА ДИАЛЕКТОЛОГИЯ).

 21. Изследвания по кирилометодиевистика. Съставители А. Игнатова и Кр. Станчев. С., 1985.

 22. Кирило-Методиевска енциклопедия. Т.1 (А-З), С., 1985. Т.2 (И-О), С., 1995. Т.3 (П-С), С., 2003. Т.4 (Т-У), С., 2004.

 23. Кирило-Методиевски страници. Под редакцията на П. Динеков. С., 1983.

 24. Кирило-Методиевски студии. Т. 1-17, БАН, С., 1965-2005.

 25. Лалева, Таня. Кратка старобългарска граматика във фишове. С., 2003.

 26. Лескин, А. Старобългарска граматика (фототипно издание). С., 1981.

 27. Международен симпозиум. 1100 години от блажената кончина на св. Методий. Т.1, С., 1989.

 28. Мейе, А. Общеславянский язык. М., 1951, М., 2000.

 29. Минчева, А. Старобългарският език в светлината на балканистиката. С., 1987.

 30. Мирчев, К. Историческа граматика на българския език. С., 1958, 1963, 1978.

 31. Мирчев, К. Старобългарски език. Кратък граматичен очерк. С., 1978, 1985; В. Търново, 1995.

 32. Младенов, Ст. Български тълковен речник с оглед към народните говори. София, 1951 (Също и в БЪЛГАРСКА ДИАЛЕКТОЛОГИЯ).

 33. Младенов, Ст. Избрани произведения. С., 1992.

 34. Младенов, Ст. История на българския език. С., 1979.

 35. Мъжлекова, М. Речник на старобългарските думи в днешните български говори. С., 1990. (Също и в БЪЛГАРСКА ДИАЛЕКТОЛОГИЯ).

 36. НЭСТЬ ОУЧЕНИКЪ НАДЪ ОУЧИТЕЛЕМЬ СВОИМЬ. Сборник в чест на проф. дфн. Иван Добрев, член-кореспондент на БАН и учител. Съст. А-М. Тотоманова и Т. Славова. С., 2005.

 37. Палеобалканистика и старобългаристика. Първи есенни национални четения "Професор Иван Гълъбов". В. Търново, 1995.

 38. ПО СЛЭДОУ ОУЧИТЕЛЮ. Юбилеен сборник в чест на 60-годишнината на доц. д-р. Пеньо Пенев. УИ "Паисий Хилендарски". Пловдив, 2006.

 39. Помагало по българска диалектология. Съст. Т. Бояджиев. С., 1984. (Също и в БЪЛГАРСКА ДИАЛЕКТОЛОГИЯ).

 40. Помагало по българска историческа лексикология. Съст. Т. Славова и Т. Лекова. С., 1986. (също и в ЛЕКСИКОЛОГИЯ).
 41. Преславска книжовна школа. Т. 1. Изследвания и материали. С., 1995. Т.2, 1997. Т. 3, 1998.

 42. ПЭТИ ДОСТОИТЪ. Сборник в памет на Стефан Кожухаров. С., 2003.

 43. Сборник с текстове и задачи по диалектология на БЕ за студенти от българска филология. Съст. М. Младенов и В. Радева. С., 1995. (Също и в БЪЛГАРСКА ДИАЛЕКТОЛОГИЯ).
 44. Селищев, А. М. Старославянский язык. Ч. І, М., 1951. Ч. ІІ, М., 1952.

 45. Старобългарски речник. Т. І (А-Н). БАН. С., 1999

 46. Старобългарски текстове. Библиотека "Св. Наум" № 1. Съст. Т. Славова и Ив. Добрев. С., 2000.

 47. Стойков, Ст. Българска диалектология. С., 1962; С., 1968; С., 1993; С., 2002 (последните две издания с предговор, библиографски бележки и една глава от М. Младенов). (Също и в БЪЛГАРСКА ДИАЛЕКТОЛОГИЯ).АНОТАЦИЯ

 48. Тихова, М., Сн. Пенчева. Помагало по история на българския език. Текстове. Шумен, 1988.

 49. Трудове по българска диалектология. Т. І-ІХ. 1965 - 1977. (Също и в БЪЛГАРСКА ДИАЛЕКТОЛОГИЯ).

 50. Хабургаев, Г. Старославянский язык. М., 1986.

 51. Харалампиев, Ив. Историческа граматика на българския език. В. Търново, 2001.
 52. Харалампиев, Ив. История на българския език. Увод, фонетика и морфология. В. Търново, 1989.

 53. Харалампиев, Ив. История на българския език. В. Търново, 1992.

 54. Хиляда и осемдесет години от смъртта на Св. Наум Охридски. БАН. С., 1993.

 55. Христоматия по историческа граматика на БЕ. Текстове от ХІІ до ХІV в. Съст. Т. Славова, Т. Лекова, Ив. Карачорова. С., 1987.

 56. Христоматия по историческа лингвистика. Текстове, статии, задачи. Съст. Хр. Тончева. ІІ допълнено издание, Пловдив, 2006.

 57. Христоматия по история на българския език. Съст. А. Давидов, Ив. Харалампиев, М. Дамянова. С., 1983.

 58. Цонев, Б. История на българския език. Т. І, Обща част. С., 1984.

 59. Янакиев, Мирослав. Стоян Стоянов. Старобългарски език. Текстове и речник. С., 1955; 1976.
 

 
 
    Bookmark and ShareОще от категория:   БИБЛИОГРАФСКИ МАСИВ

 

 

 
Изработка на сайта - Idea Studio Ltd.©