Търсене

Контакт

 

Skype status
Онлайн справки
за любознателни
и напреднали :)


 

2011-09-02
БФ, РФ - 1-ви курс, задочно обучение

Категория: общи условия по специалности


 

ИСЦИПЛИНА: СТАРОБЪЛГАРСКИ ЕЗИК
ЛЕКТОР: Гл. ас. д-р Ани Кемалова
Водещ семинарни занятия: Гл. ас. Събина Вълчанова
Хорариум: 1-ви семестър Лекции/упражнения – 20/10 часа
2-ри семестър Лекции/упражнения – 25/5 часа

Условие за допускане до изпит: присъствена заверка.

Изпитът се провежда в две части: писмена и устна. В първата част студентите отработват писмено практическа задача - морфологичен анализ и превод на старобългарски текст. До устен изпит се допускат студентите, които са получили положителна оценка (минимум Среден) на практическата задача. Втората фаза от изпита включва коментар на представената задача и развиване на теоретичен въпрос от посочения по-долу конспект. Получилият отлична оценка (6.00) на писмената задача се освобождава от устен изпит.

КОНСПЕКТ

 

 1. Старобългарски език – възникване, развой и хронологизиране. Етническа основа и наименования. Старобългарският писмен и говорим език.
 2. Значение на старобългарския език и връзки с други научни дисциплини.
 3. Източници за изучаване на старобългарския език. Класификация на старобългарските паметници.
 4. Старобългарска графика. Състав, последователност и названия на азбуките. Научни теории по въпроса.
 5. Произход, състав и класификация на старобългарската фонетична система.
 6. Тенденция към възходяща звучност (Закон за отваряне на сричката). Резултати.
 7. Монофтонгизация на низходящите праславянски дифтонги.
 8. Ятова гласна. Произход и звукова стойност.
 9. Ерови гласни. Произход и развойни процеси. Промяна на еровете пред j и пред гласна и.
 10. Назални гласни. Формиране и звукова стойност.
 11. Поява на сонантични р и л.
 12. Метатеза на ликвидните съгласни.
 13. Тенденция към палаталност. Проявления.
 14. Праславянските палатализации. Хронологизиране, условия, резултати.
 15. Йотация на съгласни звукове.
 16. Именната система на старобългарския език и нейният синтетичен характер.
 17. Съществителни имена. Основни граматични характеристики.
 18. Вокални основи при съществителните имена.
 19. Консонантни основи при съществителните имена.
 20. Прилагателни имена. Образуване и значение на простите и сложни форми.
 21. Степенуване на прилагателни имена.
 22. Видове местоимения. Склонитбени типове.
 23. Неродови местоимения. Лично и възвратно местоимение.
 24. Родови местоимения в старобългарски език.
 25. Числителни имена. Генезис и склонение.
 26. Старобългарската глаголна система. Състав и граматични категории.
 27. Видове глаголни основи по структура и функция.
 28. Неизменяеми глаголни форми. Произход и функция на инфинитив и супин.
 29. Категорията време при старобългарските глаголи. Резултативни и нерезултативни глаголни времена. Прости и сложни (аналитични) глаголни времена.
 30. Групиране на глаголите в спрежения. Тематични и атематични глаголи. Сегашно време.
 31. Старобългарският аорист. Видове аорист и тяхното формообразуване.
 32. Старобългарският имперфект. Формообразуване и функция.
 33. Бъдеще време на старобългарските глаголи. Видове и формообразуване.
 34. Футурум претеритум. Формообразуване и функция.
 35. Видове причастия. Формообразуване и функция.
 36. Резултативни глаголни времена в старобългарския език - формообразуване и функция. Перфект, плусквамперфект и футурум екзактум.
 37. Категорията залог в старобългарския език. Теории за броя на членовете в категорията.
 38. Категорията наклонение в старобългарския език. Условно и повелително наклонение. Особености.

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА БИБЛИОГРАФИЯ

        

     Кирил Мирчев.  Старобългарски език. С., 1985 и др. издания.

     И. Добрев, Ж. Икономова, А. Тотоманова.Старобългарски език X и XI клас на НГДЕК. С., 1983, 1985.

     И. Гълъбов. Старобългарски език с увод в славянското езикознание. Част първа. Увод и фонетика. С., 1980.

     Граматика на старобългарския език. Фонетика. Морфология. Синтаксис. С., БАН, 1991.

     Т. Лалева. Кратка старобългарска граматика във фишове. С., 2003.

     Изследвания по Кирило­Методиевистика. С., 1985.

     К. Куев. Съдбата на старобългарските ръкописи през вековете.С., 1979.

     Янакиев, Стоянов. Старобългарски език. Текстове и речник. С., 1976.

     А. Кемалова. Помагало по старобългарски език. Част първа. Пловдив, 2012.

     Иванова-Мирчева, А. Давидов. Малък речник на старобългарския език. Велико Търново, 2001.

 
 

 
 
    Bookmark and ShareОще от категория:   общи условия по специалности

 

 

 
Изработка на сайта - Idea Studio Ltd.©