Търсене

Контакт

 

Skype status
Онлайн справки
за любознателни
и напреднали :)


 

2008-07-24
РУСКА ФИЛОЛОГИЯ 1-ви курс редовно обучение

Категория: общи условия по специалности

Условия за допускане до изпит, конспект за контролна работа, препоръчителна библиография.

ДИСЦИПЛИНА: СТАРОБЪЛГАРСКИ ЕЗИК
ЛЕКТОР: Гл. ас. д-р Ани Кемалова
Водещ семинарни занятия:Гл.ас. д-р Антоанета Джельова
Хорариум: 1-ви семестър Лекции/упражнения – 30/15 часа
2-ри семестър Лекции/упражнения – 30/15 часа

Условия за заверка на семестъра:
Условията за заверка на дисциплината през двата семестъра се поставят във връзка с Решение на ФС от 11.02.2008 г. и са съобразени със спецификата на изучавания материал и конспекта за провеждане на изпита.

1-ви семестър – Самостоятелна работа. Включва превод, теоретични въпроси и практически задачи по фонетика. Оценява се по предварително зададена точкова система. Примерни варианти (І, ІІ, ІІІ) може да видите ТУК.

Конспект за самостоятелна работа:

  1. Състав и произход на старобългарската фонетична система. Гласни и съгласни фонеми.
  2. Старобългарски ерове. Силна и слаба позиция. Промени.
  3. Закон за възходящата звучност. Проявления и резултати.
  4. І-ва, ІІ-ра и ІІІ-та праславянска палатализация на задноезичните съгласни. Условия и резултати.

2-ри семестър – Самостоятелна работа. Включва превод, теоретични въпроси и практически задачи по морфология. Оценява се по предварително зададена точкова система. Примерни варианти ще бъдат поместени по-късно.

Препоръчителна библиография:

Старобългарски текстове. Татяна Славова, Иван Добрев - съставители. С., 2000*
Граматика на старобългарския език. БАН, С., 1991
Мирчев, Кирил. Старобългарски език (кратък граматичен очерк). С., 1978, С., 1985; Велико Търново 1995.
Лалева, Таня. Кратка старобългарска граматика във фишове. С., 2003.
Иванова-Мирчева, Д. А. Давидов. Малък речник на старобългарския език. Велико Търново, 2001

*ВАЖНО! По време на семинарните занятия всеки студент трябва да разполага с цитираното помагало!

 

 

 
 

 
 
    Bookmark and ShareОще от категория:   общи условия по специалности

 

 

 
Изработка на сайта - Idea Studio Ltd.©