Търсене

Контакт

 

Skype status
Онлайн справки
за любознателни
и напреднали :)


 

2008-07-29
ИСТОРИЧЕСКА МОРФОЛОГИЯ

Категория: БИБЛИОГРАФСКИ МАСИВ


Към АЗБУЧЕН КАТАЛОГ

 1. Вакарелска-Немова, Д. Старинна глаголна диалектна особеност. - БЕ, 1972, №6, 557-558. (Също и в БЪЛГАРСКА ДИАЛЕКТОЛОГИЯ) АНОТАЦИЯ

 2. Велчева, Боряна. Към въпроса за изчезването на тричленната показателна система в българския език. - Във: Славистичен сборник. С., 1963, 129-139. (Препечатана в: Христоматия по история на българския език. С., 1983, 155-165)

 3. Велчева, Боряна. Към въпроса за хронологията на някои промени в българските футурни конструкции. - ИИБЕ, 17, 1968, 363-369. (Препечатана в: Христоматия по история на българския език. С., 1983, 188-195)

 4. Велчева, Боряна. Показателни местоимения и наречия в новобългарските паметници от ХVІІ и ХVІІІ в. - ИИБЕ, 1964, № 10, 159-233.

 5. Велчева, Боряна. Показателни местоименни форми в българския език. ИИБЕ, 1971, № 20, 227-238.

 6. Георгиев, Владимир. Възникване на частицата за бъдеще време ке=ще. - ИИБЕ, 8, 1962, 247-256.

 7. Георгиев, Владимир. Морфологични бележки: Произходът на формите от типа плам, пламък, пламик, пламен. - БЕ, 1968, № 1-6, 350-357.

 8. Георгиев, Владимир. Особености на старобългарските склонения. - БЕ, 1980, № 6, 475-481.

 9. Гълъбов, Иван. Към въпроса за възникването на така наречения –охъ-аорист. - БЕ, 1968, № 1-6, 386-389.

 10. Деянова, М. За хронологията на преизказните форми в българския език. - БЕ, 1969, № 1, 18-26. (Препечатана в: Христоматия по история на българския език. С., 1983, 216-226).

 11. Добрев, Иван. Произход и значение на праславянското консонантно и дифтонгично склонение. С., 1982.

 12. Дуриданов, Иван. Към проблема за развоя на българския език от синтетизъм към аналитизъм. - ГСУ, ФФ, Т. 51, № 3, 1955, 87-273.

 13. Иванова-Мирчева, Дора. Развой на бъдеще време (futurum) в българския език от Х до ХVІІІ в. С., 1962

 14. Илиева, Л. Архаични и нови черти на пограничните български говори. - Във: Втори международен конгрес по българистика. Т. 5. Диалектология и ономастика. С., 1988, 150-154. (Също и в БЪЛГАРСКА ДИАЛЕКТОЛОГИЯ)

 15. Маровска, Вера. Темпоралната система на старобългарския и новобългарския език и научната й интерпретация. - Във: По сляду учителю. Юбилеен сборник в чест на 60-годишнината на доц. д-р Пеньо Пенев. Пловдив, 2006, 39-50

 16. Мирчев, Кирил. За развоя на имената от R-основи в българския език. - Във: Славистични изследвания. С., 1973, № 3, 162-165.

 17. Мирчев, К. За развоя на съчетанията iестъ + инфинитив в българския език. - Във: Славистичен сборник. С., 1973, 69-72.

 18. Мирчев, К. За смесването на окончанията в минало свършено и минало несвършено време на глаголите в българския език. - Бълг. ез., 1952, № 1-2, 36-45.

 19. Мирчев, К. За съчетанията на глагола имам + мин. страдателно причастие в българския език. - Бълг. ез., 1973, № 6, 565-567.

 20. Мирчев, К. За хронологията на основните балканизми в българския език. - Бълг. ез.. 1966, № 4, 281-293 АНОТАЦИЯ

 21. Мирчев, К. За членните форми в Добрейшовото евангелие, среднобългарски паметник от ХІІІ в. - Бълг. ез., 1956, № 3, 223-228.

 22. Мирчев, К. Кога възниква членната форма в българския език. - Бълг. ез., 1953, № 1, 45-50.

 23. Мирчев, К. Към историята на бъдеще предварително (futurum exactum) време в българския език. - ИИБЕ, 1968, №16, 357-362.

 24. Мирчев, К. Към историята на описателния императив в отрицание в българския език. - Studia z filologii polskiej i slowianskiej (Warszawa), 1965, №5, 161-163.

 25. Мирчев, К. От МАТИ до МАЙКА. - Бълг. ез, 1957, № 3, 262-265.

 26. Неделчев, Н. Неописани форми за имперфект в един български говор. БЕ, 1989/3, 224-226 (Също и в БЪЛГАРСКА ДИАЛЕКТОЛОГИЯ)

 27. Попов, К. Нови данни за произхода на преизказните глаголни форми в българския език. - ЕЛ, 1967, № 6, 15-30. (Препечатана в: Христоматия по история на българския език. С., 1983, 226-242).

 28. Тодоров, Тодор. Старобългарското анафорично местоимение и неговите новобългарски застъпници. Произход на формите. Академично издателство "Проф. Марин Дринов", С., 2002, 233 стр. 

 29. Тошева, А. Към въпроса за имамь-конструкциите за изразяване на бъдеще време в историята на българския език. В: По сляду учителю. Юбилеен сборник в чест на 60-годишнината на доц. д-р Пеньо Пенев. Пловдив, 2006, 109-113

 30. Харалампиев, Иван. За бъдещето на футурните глаголни форми в българския език. - БЕ, 1992, № 1, 1-10; № 2, 104-112.

 31. Харалампиев, Иван. По историята на българския глагол (възникване на а-спрежение). - БЕ, 1983, № 2, 30-35.

 32. Харалампиев, Иван. Старобългарски средства за изразяване на бъдещи действия и съвременните форми за бъдеще време. - БЕ, 1981, № 2, 116-122.
 

 
 
    Bookmark and ShareОще от категория:   БИБЛИОГРАФСКИ МАСИВ

 

 

 
Изработка на сайта - Idea Studio Ltd.©