Търсене

Контакт

 

Skype status
Онлайн справки
за любознателни
и напреднали :)


 

2008-12-01
АЗБУЧЕН КАТАЛОГ

Категория: БИБЛИОГРАФСКИ МАСИВ


А, Б, В, Г, Д, Е-З, И-Й, К, Л, М, Н-О, П, Р-С, Т, У-Ф, Х, Ц, Ч-Я

Към СИСТЕМАТИЧЕН КАТАЛОГ

 1. Алексеев, А. А. Текстология славянской Библии. С. Петербург, 1999 Тематичен раздел

 2. Алмалех, Мони. Семантични отношения в словосъчетания от две съществителни, свързани с прилагане (несъгласувани определения). Бълг. ез., 1990, №4, 350-357 Тематичен раздел

 3. Андрейчин, Любомир. За ролята на метонимията в структурата и развитието на лексиката (Из лексикографския ми бележник). Известия на ИБЕ, 1962, кн.8, стр.521-524 Тематичен раздел

 4. Андрейчин, Л. Основна българска граматика. С., 1978 Тематичен раздел

 5. Антонова – Василева, Лучия. Лексико-семантичен анализ на някои глаголи, означаващи емоционални прояви на човека в българските говори. БЕ, 1995/1-2, стр. 100-106 Тематичен раздел

 6. Амосов, А. Развитие кирилического писма в Росии до ХV в. В: Славянска палеография и дипломатика. Т. 2, С., 1985, 49-50 Тематичен раздел

 7. Апресян, Ю.Д. Дистрибутивны анализ значений и структурные семантические поля. В: Лексикографический сборник, вып. V. М., 1962, стр. 57 Тематичен раздел

 8. Апресян, Ю.Д. Значение и употребление. Вопросы языкознания, 2001/4, стр.3 – 23 Тематичен раздел

 9. Апресян, Ю.Д. Лексическая семантика. Синонимические средства языка. М., 1974 Тематичен раздел

 10. Апресян, Ю.Д. Экспериментальное исследование семантики русского глагола. М., 1967 Тематичен раздел

 11. Арнольд, И. В. Оппозиции в семасиологии. Вопросы языкознания, 1966/2, стр. 106-110 Тематичен раздел

 12. Атанасов, Васил. Върху някои фонетични особености на развоя на праславянската глаголна основа *alk- и производните ѝ в славянските езици. - БЕ, 1980, № 4, 365-367. Тематичен раздел АНОТАЦИЯ

 13. Балтова, Юлия. За словообразувателната и лексикалната семантика на някои видове NOMINA AGENTIS в съвременния български език. (С оглед на представянето им в тълковен речник). Славистичен сборник, 1978, стр. 129-135 Тематичен раздел

 14. Баранкова, Галина. Лексикални особености в паметниците от Преславската книжовна школа. Език и литература 1982/1, стр. 40-48 Тематичен раздел

 15. Бернщейн, С. Разысквания в области болгарской исторической диалектологии. М-Л, 1948. Тематичен раздел

 16. Блинова, О. Явления мотивации слов (лексикологический аспект). Томск, 1984 Тематичен раздел

 17. Божков, Р. Босилеградският говор. - Във: Втори международен конгрес по българистика. Т. 5. Диалектология и ономастика. С., 1988, 136-137. Тематичен раздел Анотация

 18. Божкова, З. Принос към речаника на софийския говор. – Във: Българска диалектология, т.1. София, 1962 Тематичен раздел

 19. Бончев, А. Църковнославянска граматика. Речник на църковнославянския език. С., 1995. Тематичен раздел

 20. Бояджиев, Ж. Увод в езикознанието. С., 1966, 1997 Тематичен раздел

 21. Бояджиев, С. Проблеми на фразеологията в българската лексикология.- Бълг. ез., 1969, №4-5, 384-388 Тематичен раздел

 22. Бояджиев, Тодор. Българска лексикология. София, 2002 Тематичен раздел

 23. Бояджиев, Тодор. Диалектът на седмоградските българи. - Във: Българските народни говори. С., 1986, 72-73. (Поредица "Знания за езика". 6). Тематичен раздел

 24. Бояджиев, Т., Ив. Куцаров, Й. Пенчев. Съвременен български език. Фонетика. Лексикология. Словообразуване. Морфология. Синтаксис. С., 1998 Тематичен раздел Анотация

 25. Българска диалектология. Проучвания и материали. С., 1964 -. Тематичен раздел

 26. В памет на проф. Ст. Стойков. Езиковедски изследвания. С., 1974. Тематичен раздел

 27. Вайан. А. Руководство по старославянскому языку. М., 1952. Тематичен раздел

 28. Вакарелска, Донка. Към въпроса за сравнителното изучаване на славянската лексика. Бълг. ез., 1996, №5, 22-24 Тематичен раздел

 29. Вакарелска, Донка. Някои особености в съвременната ни диалектна лексика. - Във: Българските народни говори. С., 1986, 80-83. (Поредица "Знания за езика". 6). Тематичен раздел

 30. Вакарелска-Немова, Д. Старинна глаголна диалектна особеност. - БЕ, 1972, №6, 557-558. Тематичен раздел АНОТАЦИЯ

 31. Вакарелски, Хр. Народните земеделски термини у българите и тяхното историческо значение. БЕ, 1956, № 1, 36-46 Тематичен раздел

 32. Ван-Вейк, Н. История старославянского языка. М., 1957. Тематичен раздел

 33. Василев, Васил. Говорът на банатските българи. - Във: Българските народни говори. С., 1986, 69-71. (Поредица "Знания за езика". 6). Тематичен раздел

 34. Василев, В. Общи писменоезикови черти в преписите на архаични дамаскини. В: Старобългарискика, 1993, кн. 2, 99-10. АНОТАЦИЯ Тематичен раздел

 35. Василев, В. Правописната реформа на Евтимий и отражението ù в произведения на неговите следовници в българските дамаскинари. Търновска книжовна школа, т. ІІ. В. Търново, 1980, 405-421; Тончева, Хр. Христоматия по историческа лингвистика. П., 2006 (препечатка със съкращения). Тематичен раздел

 36. Васильев, М. Теория семантических полей. Във: Вопросы языкознания. 1971, №5, 105-112 Тематичен раздел

 37. Велева, М. Семантична характеристика на българските абстрактни съществителни с наставка –ост. Във: Втори международен конгрес по българистика. Доклади. Т. ІІІ, София, 1987 Тематичен раздел

 38. Велчева, Б. Добромирово евангелие. Български паметник от началото на ХІІ в. С., 1975 Тематичен раздел

 39. Велчева, Боряна. За ресавските български ръкописи от ХV-ХVІІІ век. Старобългаристика, 1991, №4, 50-55 Тематичен раздел

 40. Велчева, Боряна. Към въпроса за изчезването на тричленната показателна система в българския език. - Във: Славистичен сборник. С., 1963, 129-139. (Препечатана в: Христоматия по история на българския език. С., 1983, 155-165) Тематичен раздел

 41. Велчева, Боряна. Към въпроса за хронологията на някои промени в българските футурни конструкции. - ИИБЕ, 17, 1968, 363-369. (Препечатана в: Христоматия по история на българския език. С., 1983, 188-195) Тематичен раздел

 42. Велчева, Б. Норма и традиция в българските ръкописи от ХV-ХVІІІ в. Старобългаристика, 1991, кн. 4, 50-55; БЕ, 1966, кн. 2, 110-121; Тончева, Хр. Христоматия по историческа лингвистика. П., 2006 (препечатка) Тематичен раздел

 43. Велчева, Боряна. Показателни местоимения и наречия в новобългарските паметници от ХVІІ и ХVІІІ в. - ИИБЕ, 1964, № 10, 159-233. Тематичен раздел

 44. Велчева, Боряна. Показателни местоименни форми в българския език. ИИБЕ, 1971, № 20, 227-238. Тематичен раздел

 45. Велчева, Боряна. Праславянски и старобългарски фонологични изменения. С., 1980. Тематичен раздел

 46. Верешчагин, Е. Великоморавский этап развития первого литературного языка славян: Становление терминологической лексики. Във: Великая Моравия, ее историческое и культурное значение. М., 1985 Тематичен раздел

 47. Верешчагин, Е. О тематических группах лексики в псалтири Във: Изследвания върху историята и диалектите на българския език. Сборник в чест на Кирил Мирчев. София, 1979, 83-87 Тематичен раздел

 48. Виноградов, В. Избрано. Лексикология и лексикография. Москва, 1977 Тематичен раздел

 49. Виноградов, В. В. Основные типы лексических значений слова. Вопросы языкознания, 1953, №5, 3-29 Тематичен раздел

 50. Вопросы текстологии. Сборник статей. Москва, 1957, 1960, 1964, 1967 Тематичен раздел

 51. Вуловић, С. Опис словенских рукописа Софиjске библиотеке. Споменик, ХХХVІІ, 1900, 42-43

 52. Гак, Владимир. Г. Опыт применения сопостовительного анализа к изучению структуры значения слова. ВЯ, 1966/2, стр. 97-105 Тематичен раздел

 53. Гак, В. Сопоставительная лексикология. Москва, 1977 Тематичен раздел

 54. Георгиев, Владимир. Възникване на частицата за бъдеще време ке=ще. - ИИБЕ, 8, 1962, 247-256. Тематичен раздел

 55. Георгиев, Владимир. Към въпроса за двояките форми от типа раб-роб в българския език. - БЕ, 512-515. Тематичен раздел

 56. Георгиев, Владимир. Морфологични бележки: Произходът на формите от типа плам, пламък, пламик, пламен. - БЕ, 1968, № 1-6, 350-357. Тематичен раздел

 57. Георгиев, Владимир. Нови теории и традиционални заблуди. - БЕ, 1965, № 4-5, 297-307. Тематичен раздел

 58. Георгиев, Владимир. Особености на старобългарските склонения. - БЕ, 1980, № 6, 475-481. Тематичен раздел

 59. Георгиев, Владимир. Праславянската фонетична система и ликвидната метатеза. - Славистичен сборник, С., 1963, 18-31. Тематичен раздел

 60. Георгиев, Вл. Проблеми на българския език. С., 1985. Тематичен раздел

 61. Георгиев, Владимир. СТБ. малъжена “СЪПРУЗИ” – една старинна славянска дума. БЕ, 36, 1986 стр. 424-426 Тематичен раздел

 62. Георгиева, Елена. Българските роднински названия и тяхната употреба. - Във: Българските народни говори. С., 1986, 139-143. (Поредица "Знания за езика". 6). Тематичен раздел

 63. Георгиева, Тодорка. Старобългарски език. Задачи, текстове и речник. Силистра, 2004 Тематичен раздел

 64. Герджиков, Г. Развитието на предната ерова гласна в българските говори. - Във: Изследвания върху историята и диалектите на българския език. Сборник в памет на чл.-кор. Кирил Мирчев. С., 1979. (Препечатана в: Помагало по българска диалектология. С., 1984, 160-164.). Тематичен раздел

 65. Граматика на старобългарския език. Фонетика. Морфология. Синтаксис. БАН, С., 1991. Тематичен раздел

 66. Григорян, А. Г. Некоторые проблемы системного и исторического изучения лексики и семантики. ВЯ, 1983/4, стр. 56-63 Тематичен раздел

 67. Гълъбов, Ив. Избрани трудове по езикознание. С., 1986. Тематичен раздел

 68. Гълъбов, Иван. Към въпроса за възникването на така наречения –охъ-аорист. - БЕ, 1968, № 1-6, 386-389. Тематичен раздел

 69. Гълъбов, Иван. Лексикални проблеми на стария български книжовен език. БЕ, ХХІІІ, кн. 1-2, стр.45-5 Тематичен раздел

 70. Гълъбов, Ив. Старобългарски език с увод в славянското езикознание. С., 1980. Тематичен раздел

 71. Давидов, Ангел. Към лексикалната характеристика на Търновската книжовна школа. Старобългаристика, 1990/4, стр. 8-18 Тематичен раздел АНОТАЦИЯ

 72. Давидов, А., М. Дамянова, П. Ковачева, Ив. Харалампиев. История на българския език. Текстове, анализи, речник. С., 1982. Тематичен раздел

 73. Давидов, А. Старобългарска лексикология. Велико Търново, 1996 Тематичен раздел

 74. Дапчева, Йовка. Лексико-семантичната група на прилагателните за красота в българския език (компонентен анализ). Български език, 1998 г., кн. 3, стр. 227-232 Тематичен раздел

 75. Дапчева, Йовка. Лексико-семантични групи, характеризиращи психическите и физическите свойства на човека. София, 2002 Тематичен раздел

 76. Даскалова, Ангелина. Из лексиката в царските грамоти. БЕ, 1996/5, стр. 5-9 Тематичен раздел

 77. Даскалова, Ангелина. Из търговската лексика във влахобългарските грамоти. БЕ ?, стр. 211-214 Тематичен раздел

 78. Демина, Е. Тихонравовский дамаскин - болгарский памятник ХVІІ века. Т. 1, 1969 |НБИВ І 10421|Тематичен раздел

 79. Демина, Е. Тихонравовский дамаскин - болгарский памятник ХVІІ века. Т. 2, 1971 |НБИВ І 10421|Тематичен раздел

 80. Демина, Е. Тихонравовский дамаскин - болгарский памятник ХVІІ века. Т. 3, 1985 |НБИВ І 10421|Тематичен раздел

 81. Деянова, М. За хронологията на преизказните форми в българския език. - БЕ, 1969, № 1, 18-26. (Препечатана в: Христоматия по история на българския език. С., 1983, 216-226). Тематичен раздел

 82. Джамбазов, Петър. Лексико-семантичните съотношения на производните думи с техните произвеждащи. БЕ, 1992/6, стр. 525-529 Тематичен раздел АНОТАЦИЯ

 83. Добрев, И. Гръцки думи в Супрасълския сборник и втората редакция на старобългарските богослужебни книги. БЕ, 1978, кн. 2 89-98 Тематичен раздел

 84. Добрев, Иван. Произход и значение на праславянското консонантно и дифтонгично склонение. С., 1982. Тематичен раздел

 85. Добрев, Иван. Рашката писменост и българският правопис през Средновековието. - Във: Кирило-Методиевски студии, №8, 216-252 Тематичен раздел

 86. Добрев, Иван. Старинна черта в един южен български говор. - Във: В памет на проф. Ст. Стойков. Езиковедски изследвания. С., 1974, 163-167. Тематичен раздел

 87. Добрев, Ив. Старобългарска граматика. Теория на основите. С., 1982. Тематичен раздел

 88. Добрев, Ив., Ж. Икономова, А-М. Тотоманова. Старобългарски език за Х, ХІ и ХІІ клас на НГДЕК. С., 1983; 1985; 1986. Тематичен раздел

 89. Дограмаджиева, Екатерина. Лексикално вариране в насловите на четивата в ранните славянски евангелски ръкописи (ХІ – ХІІІ В.). Старобългаристика, 1992 г., кн. 3, стр. 3-16 Тематичен раздел

 90. Домусчиева, Лиляна. Сложни NOMINA AGENTIS с наставка –ица в българските говори. - БЕ, 1992, № 1-6, 295-299 Тематичен раздел

 91. Дорошевский, В. Знак и означаемое (десигнат). Вопросы языкознания, 1963/5, стр. 15-20 Тематичен раздел

 92. Дунков, Димитр. О выявлении неологизмов в лексике древнеболгарских рукописей. Старобългаристика, 1989/1, стр. 21-31 Тематичен раздел

 93. Дуриданов, Иван. Географската лексика на старобългарския език с оглед на праславянски. В: Хиляда и сто години славянска писменост. Стр. 191-215 Тематичен раздел

 94. Дуриданов, Иван. Към проблема за развоя на българския език от синтетизъм към аналитизъм. - ГСУ, ФФ, Т. 51, № 3, 1955, 87-273. Тематичен раздел

 95. Единство на българския език в миналото и днес. Институт за български език при БАН (отделен отпечатък от сп. Български език, 1978, №1) Тематичен раздел

 96. Езиковедски изследвания в чест на акад. Ст. Младенов. С., 1957. Тематичен раздел

 97. Емирзян, Алис. Общоезикови семантични процеси в терминологията (с оглед на строителната терминологична подсистема). БЕ, 1989 №1, 39-48 Тематичен раздел

 98. Жуковская, Л. П. Развитие славяно-русской палеографии. Москва, 1963 Тематичен раздел

 99. Заимов, Й. Епентетично л в Супрасълския сборник. - Във: Проучвания върху Супрасълския сборник. С., 1980, 170-202. Тематичен раздел

 100. Зидарова, Ваня. Лексикални и словообразувателни тенденции при неологизмите в съвременния български език. По сляду учителю. Юбилеен сборник в чест на 60-годишнината на доц. д-р Пеньо Пенев. Пловдив, 2006, 51-57 Тематичен раздел

 101. Зидарова, Ваня. Очерк по българска лексикология. Пловдив, 1998 Тематичен раздел

 102. Златанова, Р. Книга на дванадесетте пророци с тълкования. (Изследване, текст, речници). Във: Старобългарският превод на стария завет. Обща редакция и въведение Св. Николова. Т.1, С., 1998 Тематичен раздел

 103. Знания за езика, Т. 6 (Българските народни говори). Съставители: Е. Георгиева и Н. Тодорова. С., 1986. Тематичен раздел

 104. Иванов, Д. Народни земеделски названия от с. Енина, Казанлъшко. БЕ, 1958, № 2, 167-173 Тематичен раздел

 105. Иванов, Й. Българска диалектология. Пловдив, 1997. Тематичен раздел

 106. Иванов, Йордан. Н. Към въпроса за палаталните съгласни в българските диалекти (мекост на ж, ч, ш и шт, жд). - БЕ, 1971, № 3, 235-240. Тематичен раздел

 107. Иванов, Йордан. Учебник по фонетика на българския език. С., 1996 Тематичен раздел

 108. Иванова, Анна. Промени в употребата и значението на някои префигирани глаголи в развоя на българския език. В: Известия на ИБЕ, 1962/8, стр. 131-139 Тематичен раздел

 109. Иванова-Мирчева. Д., А. Давидов. Малък речник на старобългарския език. Велико Търново, 2001 Тематичен раздел

 110. Иванова – Мирчева, Дора. За думите – термини в старобългарски. БЕ, 1987. №1-2, 12-22 Тематичен раздел

 111. Иванова - Мирчева. Д., Ив. Харалампиев. История на българския език. В. Търново, 1999. Тематичен раздел

 112. Иванова-Мирчева, Дора. Развой на бъдеще време (futurum) в българския език от Х до ХVІІІ в. С., 1962 Тематичен раздел

 113. Иванова – Мирчева, Дора. Стесняването на семантичната структура на думата като исторически процес. Известия на Института за български език, 1964, кн. ХІ, стр. 151-160 | НБИВ П 116| Тематичен раздел

 114. Изследвания върху историята и диалектите на българския език. Сборник в памет на чл. -кор. К. Мирчев. С., 1979. Тематичен раздел

 115. Изследвания по кирилометодиевистика. Съставители А. Игнатова и Кр. Станчев. С., 1985. Тематичен раздел

 116. Илиева, Л. Архаични и нови черти на пограничните български говори. - Във: Втори международен конгрес по българистика. Т. 5. Диалектология и ономастика. С., 1988, 150-154. Тематичен раздел

 117. Илиевски, П. Кринински дамаскин. Скопjе, 1972 Тематичен раздел

 118. Илчев, Петър. Из българската историческа лексикология. Стб. Ключити с8 В: Известия на ИБЕ, 1962/8, стр. 117-129 Тематичен раздел

 119. Йорданов, Леонид. Старинни думи в българския език за местности, където е имало гора. БЕ, 1983, кн. 2, стр. 142-147 Тематичен раздел АНОТАЦИЯ

 120. Камчатов, А. М. Лексическая вариативность и лексические значения. Вопросы языкознания. 1983/4, стр. 121-129 Тематичен раздел

 121. Карачорова, И. За някои предисловия към Псалтира. В: По сляду учителю. Юбилеен сборник в чест на 60-годишнината на доц. д-р Пеньо Пенев. Пловдив, 2006, 89-97 Тематичен раздел

 122. Кемалова, А. Сборникът Судац (Софийски препи, ХVІІ век) в светлината на лексикално-текстологическите проблеми на южнославянските правни паметници. Пловдив, 2010 Тематичен раздел

 123. Керемидчиева, Славка. Диалектната лексика - източник за обогатяване на речника на книжовния език. - Във: Българските народни говори. С., 1986, 91-94. (Поредица "Знания за езика". 6). Тематичен раздел

 124. Кирило-Методиевска енциклопедия. Т.1 (А-З), С., 1985. Т.2 (И-О), С., 1995. Т.3 (П-С), С., 2003. Т.4 (Т-У), С., 2004. Тематичен раздел

 125. Кирило-Методиевски страници. Под редакцията на П. Динеков. С., 1983. Тематичен раздел

 126. Кирило-Методиевски студии. Т. 1-17, БАН, С., 1965-2005. Тематичен раздел

 127. Костова, М. Лексикални промени в ръкописните требници от ХV – ХІХ век в българските книгохранилища. БЕ/?, стр. 313-315 Тематичен раздел

 128. Коцева, Е. Развитие на българското кирилско писмо през ХІV-ХV в. В: Славянска палеография и дипломатика. Т. 2, С., 1985, 43-44 Тематичен раздел

 129. Кочев, Иван. Лиляна Домусчиева. Архаични сложни съществителни имена в Българските народни говори. - БЕ, 1987 № 5, 383-385. Тематичен раздел АНОТАЦИЯ

 130. Кочев, Иван. Диалектни категории и типове при словообразуването на съществителното име. - Известия на Института за български език, 1971, № ХХ, 107-185. Тематичен раздел

 131. Кочев, Иван. Словообразувателен тип и словообразувателен модел. - БЕ, 1992, №5, 365-370. Тематичен раздел

 132. Кочев, Иван. Сонантна мекостна корелация в старобългарски език. - БЕ, 1983, № 2, 96-100. Тематичен раздел

 133. Кочева, Е. Народната основа на езика на западнобългарски дамаскини от ХVІІІ в. БЕ, 1980/1, 54-57 Тематичен раздел

 134. Кочева, Емилия и Иван Кочев. Към характеристиката на словообразувателния модел. (Семантичния подтип). - Славистичен сборник, 1978, 191-195. Тематичен раздел

 135. Курилович, Е. Р. Заметки о значении слова. Вопросы языкознания, 1955/3, стр. 73-81 Тематичен раздел

 136. Куркина, Любовь. Значение данных староболгарской письменности для реконструкции и этимологизации праславянского лексического фонда. Старобългаристика, 1984, кн. 2, 3-13 Тематичен раздел

 137. Куцаров, Иван. За категорията степенуване в съвременния български език. В: По сляду учителю. Юбилеен сборник в чест на 60-годишнината на доц. д-р Пеньо Пенев. Пловдив, 2006, 23-38 Тематичен раздел

 138. Куцаров, Иван. Проблеми на българската морфология. Помагало за студенти. Пловдив, 1993 Тематичен раздел

 139. Кяева, Елена. NOMINA AТТRIBUTIVA с наставка – ек в българските говори. - БЕ, 1992, № 1-6, 397-399. Тематичен раздел АНОТАЦИЯ

 140. Лазарова, Мариана. Опит за характеристика и класификация на потенциалните семи. БЕ, 1990г., кн. 1, стр. 26-31 Тематичен раздел АНОТАЦИЯ

 141. Лалева, Таня. Кратка старобългарска граматика във фишове. С., 2003. Тематичен раздел

 142. Левковская, К. А. Теория слова, принципы ее построения и аспекты изучения лексического материала. М., 1962 | НБИВ ІІ 71865 | Тематичен раздел

 143. Легурска, Палмира. За тълкуването на първичното значение на предметното име. БЕ, 1991/4-6, стр. 358-362 Тематичен раздел

 144. Лескин, А. Старобългарска граматика (фототипно издание). С., 1981. Тематичен раздел

 145. Львов, А. С. Очерки по лексике памятников старославянской письменности. М., 1966 Тематичен раздел

 146. Манолова, Лилия. Българска терминология. С., 1984 | НБИВ ІІ 233396| Тематичен раздел

 147. Манолова, Лилия. Семантичната компресия като начин за терминообразуване. БЕ, год. ХХХVІІ, № 3, 199-200 Тематичен раздел

 148. Маровска, Вера. Темпоралната система на старобългарския и новобългарския език и научната й интерпретация. В: По сляду учителю. Юбилеен сборник в чест на 60-годишнината на доц. д-р Пеньо Пенев. Пловдив, 2006, 39-50 Тематичен раздел

 149. Марчевски, Иван. Опит върху етимологията и семантиката на някои лексеми в Рилския панегирик (№61) на Владислав Граматик. - БЕ, 1990, № 1, 45-46. Тематичен раздел АНОТАЦИЯ

 150. Международен симпозиум. 1100 години от блажената кончина на св. Методий. Т.1, С., 1989. Тематичен раздел

 151. Мейе, А. Общеславянский язык. М., 1951, М., 2000. Тематичен раздел

 152. Менгель, Светлана. К проблеме однокорневых словообразовательных синонимов (На материале существительных со значением лица в кирилло-мефодиевских переводах). Старобългаристика, 1990/4, стр. 111-114 Тематичен раздел

 153. Милев, Ал. Латинските имена в българския език. - БЕ 1957, № 1, 54-66. Тематичен раздел

 154. Минев, Д. Още няколко народни земеделски думи у българите. БЕ, 1956, №3, 280-281 Тематичен раздел

 155. Минчева, Ангелина. За една спорна дума в пространното житие на Св. Методий. Старобългаристика, 1992/2, стр. 33-37 Тематичен раздел

 156. Минчева, А. Старобългарският език в светлината на балканистиката. С., 1987. Тематичен раздел

 157. Мирчев, К. Бележки върху гръцките заемки в езика на седмоградските българи. В: Помагало по Българска историческа лексикология. Съст. Т. Славова и Т. Лекова. С., 1986 Тематичен раздел АНОТАЦИЯ

 158. Мирчев, К. За етимологията на една балканска дума. - БЕ, 1966, № 1-6, 348-349. Тематичен раздел АНОТАЦИЯ

 159. Мирчев, Кирил. За развоя на имената от R-основи в българския език. - Славистични изследвания. С., 1973, № 3, 162-165. Тематичен раздел

 160. Мирчев, К. За развоя на съчетанията iестъ + инфинитив в българския език.В: Славистичен сборник. С., 1973, 69-72. Тематичен раздел

 161. Мирчев, Кирил. За смесването на окончанията в минало свършено и минало несвършено време на глаголите в българския език. - Бълг. ез., 1952, № 1-2, 36-45.Тематичен раздел

 162. Мирчев, К. За съчетанията на глагола имам + мин. страдателно причастие в българския език. - БЕ, 1973, № 6, 565-567. Тематичен раздел

 163. Мирчев, К. За хронологията на основните балканизми в българския език. БЕ. 1966, кн. 4, с. 281-293 Тематичен раздел АНОТАЦИЯ

 164. Мирчев, К. За членните форми в Добрейшовото евангелие, среднобългарски паметник от ХІІІ в. - БЕ, 1956, № 3, 223-228. Тематичен раздел

 165. Мирчев, К. Историческа граматика на българския език. С., 1958, 1963, 1978. Тематичен раздел

 166. Мирчев, К. Кога възниква членната форма в българския език. - БЕ, 1953, № 1, 45-50. Тематичен раздел

 167. Мирчев, К. Към историята на бъдеще предварително (futurum exactum) време в българския език. - ИИБЕ, 16, 1968, 357-362. Тематичен раздел

 168. Мирчев, К. Към историята на описателния императив в отрицание в българския език. - Studia z filologii polskiej i slowianskiej (Warszawa), 5, 1965, 161-163. Тематичен раздел

 169. Мирчев, Кирил. От МАТИ до МАЙКА. - Бълг. ез, 1957, № 3, 262-265. Тематичен раздел

 170. Мирчев, К. Старобългарски език. Кратък граматичен очерк. С., 1978, 1985; В. Търново, 1995. Тематичен раздел

 171. Мирчева, Е. Германов сборник от 1358/1359 г. Изследване и издание на текста. С., 2006 Тематичен раздел

 172. Мирчева, Е. За състава и езиковата характеристика на един среднобългарски ръкопис - "Новата" част на Германовия сборник от 1358-1359 година. В: По сляду учителю. Юбилеен сборник в чест на 60-годишнината на доц. д-р Пеньо Пенев. Пловдив, 2006, 58-67 Тематичен раздел

 173. Митринов, Г. Южнородопските български говори в Ксантийско и Гюмюрджинско. С., Изд. Фондация ВМРО, 2011, 276 с Тематичен раздел

 174. Михайлова, Силвана. Словообразувателни гнезда на непроизводни прилагателни за цвят. - Български език, 1989, № 3, 232-236. Тематичен раздел

 175. Михайловская, Н.Г. Системные связи в лексике древнерусского книжно-письменного языка ХІ – ХІVвв. Номинативный аспект. М., 1980 Тематичен раздел

 176. Младенов, Максим. Българските говори в Румъния. София, 1993 Тематичен раздел

 177. Младенов, Максим. Една старинна изоглоса в българския език: бразда / бразна. БЕ 1971/2-3, стр. 220-224 Тематичен раздел

 178. Младенов, М., В. Радева. Сборник с текстове и задачи по диалектология на българския език за студенти от българска филология. С., 1995 Тематичен раздел

 179. Младенов, Ст. Български тълковен речник с оглед към народните говори. София, 1951 Тематичен раздел

 180. Младенов, Ст. Избрани произведения. С., 1992 Тематичен раздел

 181. Младенов, Ст. История на българския език. С., 1979 Тематичен раздел

 182. Москов, М. Езикознание. С., 1982 Тематичен раздел

 183. Мострова, Татяна. NOMINA AGENTIS в “Шестоднева” на Йоан Екзарх в съпоставка със старобългарските паметници. - БЕ, 83, №2, 101-107. Тематичен раздел

 184. Мошин, Владимир. Словенска палеографjа. Скопjе, 2000 Тематичен раздел

 185. Муталимова, Мумимат. Чужие слова и способы их передачи в староболгарских памятниках письменности. - Старобългаристика, 1984, № 1, 90-96. Тематичен раздел

 186. Мутафчиев, Радослав. Анализ на лексиката по семантични полета. Език и литература, 1971/2, стр. 27-38 Тематичен раздел АНОТАЦИЯ

 187. Мутафчиев, Радослав. Наблюдения върху промените в смисловата структура на думите с оглед към синонимните системи в лексиката. Известия на ИБЕ. 1962, кн. 8, стр 525-535 Тематичен раздел

 188. Мъжлекова, М. Речник на старобългарските думи в днешните български говори. С., 1990. Тематичен раздел

 189. Неделчев, Н. Неописани форми за имперфект в един български говор. БЕ, 1989/3, 224-226 Тематичен раздел

 190. Ничева, К. Към въпроса за връзката на лексикалните значения на глаголите в българския език с някои техни граматични особености. В: Езиковедско-етнографски изследвания в памет на акад. Стоян Романски. С., 1960 Тематичен раздел

 191. НЭСТЬ ОУЧЕНИКЪ НАДЪ ОУЧИТЕЛЕМЬ СВОИМЬ. Сборник в чест на проф. дфн. Иван Добрев, член-кореспондент на БАН и учител. Съст. А-М. Тотоманова и Т. Славова. С., 2005. Тематичен раздел

 192. Орешков, П. Отношението на старобългарските паметници към епентетично л. - ИССФ, 1907, № 2, 1-64. Тематичен раздел

 193. Падучева, Е.В. К структуре семантического поля “восприятие”. Вопросы языкознания, 2001/4, стр. 23-44 Тематичен раздел

 194. Палеобалканистика и старобългаристика. Първи есенни национални четения "Професор Иван Гълъбов". В. Търново, 1995. Тематичен раздел

 195. Парзулова, Марияна. Омоними, получени от разпадане на полисемията, осъществено на диалектно равнище. БЕ, 1993-94, кн. 5-6, стр. 524-530 Тематичен раздел

 196. Пенкова, Пиринка. Речник-индекс на Синайския евхологий. Академично издателство "Проф. Марин Дринов", София, 2008. 400 стр. Тематичен раздел

 197. Пернишка, Емилия. За факторите, които определят степента на семантична близост между думите в синонимния ред. БЕ 1970/1, стр. 42-46 Тематичен раздел

 198. Пернишка, Емилия. Към въпроса за словообразувателното значение и словообразувателната систематизация. - Славистичен сборник, 1978, 115-122 Тематичен раздел

 199. Пернишка, Емилия. Към въпроса за цялостното описание на българската лексика. БЕ 1986/5, 399-403 Тематичен раздел

 200. Пернишка, Емилия. Относно същността на синонимните взаимоотношения. БЕ 1966/1-6, стр. 129-144 Тематичен раздел

 201. Пернишка, Емилия. Проблеми на терминообразуването през Възраждането като част от проблемите на книжовноезиковото строителство. (Върху материал от медицинската и анатомическа терминология). БЕ, 1980, №1, 50-54 Тематичен раздел

 202. Перчеклийски, Лъчезар. Словообразувателни категории и типове при съществителните имена в Троянския дамаскин от ХVІІ в. Благоевград, 2008 Тематичен раздел

 203. ПО СЛЭДОУ ОУЧИТЕЛЮ. Юбилеен сборник в чест на 60-годишнината на доц. д-р. Пеньо Пенев. УИ "Паисий Хилендарски". Пловдив, 2006. Тематичен раздел

 204. Помагало по българска диалектология. Съст. Т. Бояджиев. С., 1984 Тематичен раздел

 205. Помагало по българска историческа лексикология. Съст. Т. Славова и Т. Лекова. С., 1986 Тематичен раздел

 206. Попов, К. Нови данни за произхода на преизказните глаголни форми в българския език. - ЕЛ, 1967, № 6, 15-30. (Препечатана в: Христоматия по история на българския език. С., 1983, 226-242). Тематичен раздел

 207. Попов, К. Съвременен български език. Синтаксис. С., 1963 Тематичен раздел

 208. Попова, Мария. Езиковата мотивираност на термините и нейните видове. БЕ, 1990, №2, 128-135 Тематичен раздел

 209. Попова, Мария. За езиковата форма на една група термини. БЕ, 1980, №5, 438-441 Тематичен раздел

 210. Попова, Мария. Към въпроса за взаимоотношението между терминологичната и общоупотребимата книжовна лексика. Славистичен сборник, 1985, 42-55 Тематичен раздел

 211. Попова, Мария. Метафората като средство за номинация. (С оглед на терминологичната номинация). БЕ, 1986, №1, 22-31 Тематичен раздел

 212. Попова, Мария. Опит за лингвистична характеристика на терминологична микросистема. БЕ, 1980, № 1-6, 130-141 Тематичен раздел

 213. Попова, Мария. Принципи на терминообразуването (кратко практическо указание). БЕ, 1987, №1-2, 141-146 Тематичен раздел

 214. Попова, Мария. Система и системност в терминологията. БЕ, 1989, №3, 210 –216 Тематичен раздел

 215. Попова, Мария. Термини – словосъчетания. С., 1985 |НБИВ ІІ 243294| Тематичен раздел

 216. Попова, Мария. Типология на терминологичната номинация. С., 1990 | НБИВ ІІ 275359| Тематичен раздел

 217. Преславска книжовна школа. Т. 1. Изследвания и материали. С., 1995. Т.2, 1997. Т. 3, 1998.

 218. ПЭТИ ДОСТОИТЪ. Сборник в памет на Стефан Кожухаров. С., 2003. Тематичен раздел

 219. Радева, Василка. Селскостопанската лексика в централния балкански говор. В: Българска диалектология. Проучвания и материали, 1979 г., кн. ІХ, 79-223 Тематичен раздел

 220. Райков, Б. Развитие на българското кирилско писмо през средновековието. В: Славянска палеография и дипломатика. Т. 2, С., 1985, 9-22 Тематичен раздел

 221. Райкова, Мария. Из лексиката на Номоканона. БЕ, 1996/1, стр. 4751 Тематичен раздел

 222. Рейсер, С. А. Палеография и текстология нового времени. Москва, 1970 Тематичен раздел

 223. Сборник с текстове и задачи по диалектология на БЕ за студенти от българска филология. Съст. М. Младенов и В. Радева. С., 1995. Тематичен раздел

 224. Селищев, А. М. Старославянский язык. Ч. І, М., 1951. Ч. ІІ, М., 1952. Тематичен раздел

 225. Скорчев, Д. П. Бележки върху етимологията на някои народни земеделски термини (корекции върху някои думи, отразени в Вакарелски, Хр. Народните земеделски… БЕ, 11956/1). БЕ, 1956, № 3, 279-208 Тематичен раздел

 226. Смирницкий, А. И. Значение слова. Вопросы языкознания, 1955/2, стр. 79-89 Тематичен раздел

 227. Станков, Ростислав. Локализация древнеболгарских переводных текстов в свете так называемой “Охридской” и “Преславской” лексики (На материале Исторической Палеи). Старобългаристика, 1991, кн. 4, стр. 83-91 Тематичен раздел

 228. Старобългарски речник. Т. І (А-Н). БАН. С., 1999 Тематичен раздел

 229. Старобългарски текстове. Библиотека "Св. Наум" № 1. Съст. Т. Славова и Ив. Добрев. С., 2000. Тематичен раздел

 230. Стойков, Ст. Българска диалектология. С., 1962; С., 1968; С., 1993; С., 2002 (последните две издания с предговор, библиографски бележки и една глава от М. Младенов). Тематичен раздел АНОТАЦИЯ

 231. Стойков, Ст. Към българското диалектно словообразуване. (Словообразователни варианти на лексемите "камък", "кремък", "пламък" и "ремък"). Български език, 1968/4-5, 358-368 Тематичен раздел

 232. Стоянов, Ст. Граматика на българския книжовен език. С., 1964, 1993 Тематичен раздел

 233. Стоянов, Ст. Членуване на имената в българския език. С., 1965 Тематичен раздел

 234. Тасева, Д. Средновековна българска лексика в сръбски и гръцки документи от ХІІІ до ХV в. Старобългаристика, 1989г. кн. 2, стр. 47-54 Тематичен раздел

 235. Теодоров-Балан, Ал. Нова българска граматика. С., 1940 Тематичен раздел

 236. Тетовска – Троева, Маргарита. Сложни имена за лица със суфикс – ец в българските говори. - Славистичен сборник, 1978, 197-203. Тематичен раздел

 237. Тихова, М., Сн. Пенчева. Помагало по история на българския език. Текстове. Шумен, 1988. Тематичен раздел

 238. Тодоров, Т. Куда "коледарска чета; група хора; дружина; дружина работници; ято птици", кудя "целувам", куде "закрилям". (Етимологични бележки). - Бълг. ез., 1980, №4, 364-365 Тематичен раздел АНОТАЦИЯ

 239. Тодоров, Тодор. Старобългарското анафорично местоимение и неговите новобългарски застъпници. Произход на формите. Академично издателство "Проф. Марин Дринов", С., 2002, 233 стр. Тематичен раздел

 240. Тодоров-Бемберски, Христо. Някои факти и съображения относно едно погрешно тълкуване на Асеневската титла “Цар на българи и власи”. БЕ, 1989 г., кн. 3, стр. 222-224 Тематичен раздел. Анотация

 241. Тодоров, Цветан. Етимологически бележки. - Известия на ИБЕ, 1962, № 8, 141-150. Тематичен раздел

 242. Тодорова, Елена. Въпросът за лексиката като система в съвременното езикознание. БЕ 1977/1, стр. 3-14 Тематичен раздел

 243. Толстой, Н. И. Из опытов типологического исследования славянского словарного состава. Вопросы языкознания, 1963/1, стр. 29-45 Тематичен раздел

 244. Тончева, Хр. Старобългарските молитви за всяка потреба в развоя на славянската ръкописна книжнина (до края на ХІХ век). Пловдив, 2000 Тематичен раздел

 245. Тончева - Тодорова, Хр. Развой на старобългарските Чинопоследования за встъпване в монашество през Х-ХVІІІ век. Коментар и текстове. Пловдив, 2004 Тематичен раздел

 246. Тотоманова, Анна-Мария. ИЗ БЪЛГАРСКАТА ИСТОРИЧЕСКА ФОНЕТИКА. Явления, свързани с изграждането на категорията мекост-твърдост на съгласните в българския език. Второ издание. С., 2001.Тематичен раздел

 247. Тошева, А. Към въпроса за имамь-конструкциите за изразяване на бъдеще време в историята на българския език. В: По сляду учителю. Юбилеен сборник в чест на 60-годишнината на доц. д-р Пеньо Пенев. Пловдив, 2006, 109-113 Тематичен раздел

 248. Трудове по българска диалектология. Т. І-ІХ. 1965 - 1977. Тематичен раздел

 249. Уфимцева, А. А. К вопросу о лексико-семантической системе языка. Вопросы языкознания. 1962/4, стр. 36-46 Тематичен раздел

 250. Федер, У. Славянска текстология. Проглас, 1994/3, 15-31 Тематичен раздел

 251. Филин, Ф. П. О лексико-семантических группах слов. В: Езиковедски изследвания в чест на акад. Стефан Младенов. С., 1957, стр.523-538 Тематичен раздел

 252. Хабургаев, Г. Старославянский язык. М., 1986. Тематичен раздел

 253. Харалампиев, Иван. За бъдещето на футурните глаголни форми в българския език. - БЕ, 1992, № 1, 1-10; № 2, 104-112. Тематичен раздел

 254. Харалампиев, Ив. Историческа граматика на българския език. В. Търново, 2001. Тематичен раздел

 255. Харалампиев, Ив. История на българския език. Увод, фонетика и морфология. В. Търново, 1989. Тематичен раздел

 256. Харалампиев, Ив. История на българския език. В. Търново, 1992. Тематичен раздел

 257. Харалампиев, Иван. По историята на българския глагол (възникване на а-спрежение). - БЕ, 1983, № 2, 30-35. Тематичен раздел

 258. Харалампиев, Иван. Старобългарски средства за изразяване на бъдещи действия и съвременните форми за бъдеще време. - БЕ, 1981, № 2, 116-122. Тематичен раздел

 259. Хемп, Ерик П. малъжена и м9жъ. БЕ, год. ХХХVІІ, кн. 4, стр. 305-307 Тематичен раздел

 260. Хиляда и осемдесет години от смъртта на Св. Наум Охридски. БАН. С., 1993. Тематичен раздел

 261. Холиолчев, Христо. Падежни форми в българските диалекти. - Във: Българските народни говори. С., 1986, 76-80. (Поредица "Знания за езика". 6). Тематичен раздел

 262. Христоматия по историческа граматика на БЕ. Текстове от ХІІ до ХІV в. Съст. Т. Славова, Т. Лекова, Ив. Карачорова. С., 1987. Тематичен раздел

 263. Христоматия по историческа лингвистика. Текстове, статии, задачи. Съст. Хр. Тончева. ІІ допълнено издание, Пловдив, 2006. Тематичен раздел

 264. Христоматия по история на българския език. Съст. А. Давидов, Ив. Харалампиев, М. Дамянова. С., 1983. Тематичен раздел

 265. Цейтлин, Раля. Възстановяване на незасвидетелствувани старобългарски думи. (Способи и методи). БЕ, ХХХVІ, кн. 2, стр. 110-120 Тематичен раздел

 266. Цейтлин, Раля. Из наблюдений над лексикой Добромирова евангелия (сравнительно с древнеболгарскими рукописями). В: Язык и писменость среднеболгарского периода. М., 82, стр. 225-249 Тематичен раздел

 267. Цейтлин, Раля. Корневые лексико-семантические группы со значениями премизны – кривизны в древних славянских языках. Стробългаристика, 1990/1, стр. 91-105 Тематичен раздел

 268. Цейтлин, Раля. Лексика старославянского языка. М., 1977 Тематичен раздел

 269. Цейтлин, Раля. О современных древнеболгарских лексикологии. Старобългаристика, 1980, №2 Тематичен раздел

 270. Цейтлин, Раля. Об одном приеме анализа значения древнеболгарского слова (о роли косвеных источников). Старобългаристика, 1984/3, стр. 33-41 Тематичен раздел

 271. Цибранска - Костова, М. Български епитимийник от ХV-ХVІ век. София, 2011. 108 стр.  Тематичен раздел

   

 272. Цибранска, М. Из славянската литургическа терминология. въс9дъ. БЕ, 1996, №5, 32-36 Тематичен раздел

 273. Цибранска - Костова, М. Пенитенциален пост и комутации. В: По сляду учителю. Юбилеен сборник в чест на 60-годишнината на доц. д-р Пеньо Пенев. Пловдив, 2006, 68-79 Тематичен раздел

 274. Цибранска, М. Три требника от ХVІІ в. в светлината на езиковата диахрония. Проглас, 1994, №1, 14-19 Тематичен раздел

 275. Цибранска - Костова, М. Формиране и развитие на старобългарските лексикални норми в църковноюридическата книжнина. С., 2000 Тематичен раздел

 276. Цонев, Б. Врачанско евангелие - среднобългарски паметник от ХІІІ в. Български старини, №ІV, С., 1914 Тематичен раздел

 277. Цонев, Б. История на българския език. Т. І, Обща част. С., 1984. Тематичен раздел

 278. Цонев, Беньо. Разпределение на българските говори според tj - dj. - Във: История на българския език (фототипно издание). Т. 1. С., 1984, 334-350. Тематичен раздел

 279. Чолакова, Кристалина. Семантика и семантична валентност на лексикалната единица. Славистичен сборник, 1985/?, стр. 56-69 Тематичен раздел

 280. Шатковска, Ева. Явлението “синонимия” в Зографското евангелие на сравнителна основа. Старобългаристика, 1989 / 1, стр. 39-45 Тематичен раздел

 281. Шимански, Тадеуш. По въпросите за проучването на праславянската лексика. БЕ, 1986, кн. 1, стр. 8-15 Тематичен раздел

 282. ЯЗЫКОВАЯ НОМИНАЦИЯ / ОБЩИЕ ВОПРОСЫ / - АНСССР И-тут языкознания, М. 1977 | НБИВ ІІ 188809 | Тематичен раздел

 283. Янакиев, Мирослав. Стоян Стоянов. Старобългарски език. Текстове и речник. С., 1955; 1976. Тематичен раздел

 
 

 
 
    Bookmark and ShareОще от категория:   БИБЛИОГРАФСКИ МАСИВ

 

 

 
Изработка на сайта - Idea Studio Ltd.©