Търсене

Контакт

 

Skype status
Онлайн справки
за любознателни
и напреднали :)


 

2008-07-24
ИСТОРИЧЕСКА ФОНЕТИКА

Категория: БИБЛИОГРАФСКИ МАСИВ


          Към АЗБУЧЕН КАТАЛОГ
 1. Атанасов, Васил. Върху някои фонетични особености на развоя на праславянската
  глаголна основа *alk- и производните ѝ в славянските езици. - БЕ, 1980, № 4, 365-367. АНОТАЦИЯ

 2. Божков, Р. Босилeградският говор. - Във: Втори международен конгрес по българистика. Т. 5. Диалектология и ономастика. С., 1988, 136-137. (Също и в БЪЛГАРСКА ДИАЛЕКТОЛОГИЯ) Анотация

 3. Велчева, Боряна. Праславянски и старобългарски фонологични изменения. С., 1980.

 4. Георгиев, Владимир. Към въпроса за двояките форми от типа раб-роб в българския език. - БЕ, 512-515.

 5. Георгиев, Владимир. Нови теории и традиционални заблуди. - БЕ, 1965, № 4-5, 297-307.

 6. Георгиев, Владимир. Праславянската фонетична система и ликвидната метатеза. - Славистичен сборник, С., 1963, 18-31.

 7. Герджиков, Г. Развитието на предната ерова гласна в българските говори. - Във: Изследвания върху историята и диалектите на българския език. Сборник в памет на чл.-кор. Кирил Мирчев. С., 1979. (Препечатана в: Помагало по българска диалектология. С., 1984, 160-164.). (Също и в БЪЛГАРСКА ДИАЛЕКТОЛОГИЯ)

 8. Добрев, Иван. Старинна черта в един южен български говор. - Във: В памет на проф. Ст. Стойков. Езиковедски изследвания. С., 1974, 163-167. (Също и в БЪЛГАРСКА ДИАЛЕКТОЛОГИЯ)

 9. Заимов, Й. Епентетично л в Супрасълския сборник. - Във: Проучвания върху Супрасълския сборник. С., 1980, 170-202.

 10. Иванов, Йордан. Н. Към въпроса за палаталните съгласни в българските диалекти (мекост на ж, ч, ш и шт, жд). - БЕ, 1971, № 3, 235-240. (Също и в БЪЛГАРСКА ДИАЛЕКТОЛОГИЯ)

 11. Кочев, Иван. Сонантна мекостна корелация в старобългарски език. - БЕ, 1983, № 2, 96-100.

 12. Орешков, П. Отношението на старобългарските паметници към епентетично л. - ИССФ, 1907, № 2, 1-64.

 13. Тотоманова, Анна-Мария. ИЗ БЪЛГАРСКАТА ИСТОРИЧЕСКА ФОНЕТИКА. Явления, свързани с изграждането на категорията мекост-твърдост на съгласните в българския език. Второ издание. С., 2001.

 14. Цонев, Беньо. Разпределение на българските говори според tj - dj. - Във: История на българския език (фототипно издание). Т. 1. С., 1984, 334-350. (Също и в БЪЛГАРСКА ДИАЛЕКТОЛОГИЯ)

 

 
 
    Bookmark and ShareОще от категория:   БИБЛИОГРАФСКИ МАСИВ

 

 

 
Изработка на сайта - Idea Studio Ltd.©