Търсене

Контакт

 

Skype status
Онлайн справки
за любознателни
и напреднали :)


 

2008-11-19
БЪЛГАРСКА ДИАЛЕКТОЛОГИЯ

Категория: БИБЛИОГРАФСКИ МАСИВКъм АЗБУЧЕН КАТАЛОГ

 1. Бернщейн, С. Разысквания в области болгарской исторической диалектологии. М-Л, 1948.

 2. Божков, Р. Босилеградският говор. - Във: Втори международен конгрес по българистика. Т. 5. Диалектология и ономастика. С., 1988, 136-137.(Също и в ИСТОРИЧЕСКА ФОНЕТИКА) АНОТАЦИЯ

 3. Божкова, З. Принос към речаника на софийския говор. – Във: Българска диалектология, т.1. София, 1962 (също и в ЛЕКСИКОЛОГИЯ)

 4. Бояджиев, Тодор. Диалектът на седмоградските българи. - Във: Българските народни говори. С., 1986, 72-73. (Поредица "Знания за езика". 6).

 5. Българска диалектология. Проучвания и материали. С., 1964 -. (Също и в ОБЗОРНИ ТРУДОВЕ ПО ИСТОРИЯ НА БЪЛГАРСКИЯ ЕЗИК).

 6. В памет на проф. Ст. Стойков. Езиковедски изследвания. С., 1974. (Също и в ОБЗОРНИ ТРУДОВЕ ПО ИСТОРИЯ НА БЪЛГАРСКИЯ ЕЗИК).

 7. Вакарелска, Донка. Някои особености в съвременната ни диалектна лексика. - Във: Българските народни говори. С., 1986, 80-83. (Поредица "Знания за езика". 6). (също и в ЛЕКСИКОЛОГИЯ)

 8. Вакарелска-Немова, Д. Старинна глаголна диалектна особеност. - БЕ, 1972, №6, 557-558. (Също и в ИСТОРИЧЕСКА МОРФОЛОГИЯ) АНОТАЦИЯ

 9. Вакарелски, Хр. Народните земеделски термини у българите и тяхното историческо значение. БЕ, 1956, кн. 1, стр. 36-46 (Също и в ТЕРМИНОЛОГИЯ)

 10. Василев, Васил. Говорът на банатските българи. - Във: Българските народни говори. С., 1986, 69-71. (Поредица "Знания за езика". 6).

 11. Георгиева, Елена. Българските роднински названия и тяхната употреба. - Във: Българските народни говори. С., 1986, 139-143. (Поредица "Знания за езика". 6). (също и в ЛЕКСИКОЛОГИЯ)

 12. Герджиков, Г. Развитието на предната ерова гласна в българските говори. - Във: Изследвания върху историята и диалектите на българския език. Сборник в памет на чл.-кор. Кирил Мирчев. С., 1979. (Препечатана в: Помагало по българска диалектология. С., 1984, 160-164.).(Също и в ИСТОРИЧЕСКА ФОНЕТИКА)

 13. Добрев, Иван. Старинна черта в един южен български говор. - Във: В памет на проф. Ст. Стойков. Езиковедски изследвания. С., 1974, 163-167. (Също и в ИСТОРИЧЕСКА ФОНЕТИКА)

 14. Домусчиева, Лиляна. Сложни NOMINA AGENTIS с наставка –ица в българските говори. - БЕ, 1992, № 1-6, 295-299. (Също и в СЛОВООБРАЗУВАНЕ)

 15. Знания за езика, Т. 6 (Българските народни говори). Съставители: Е. Георгиева и Н. Тодорова. С., 1986. (Също и в ОБЗОРНИ ТРУДОВЕ ПО ИСТОРИЯ НА БЪЛГАРСКИЯ ЕЗИК).

 16. Иванов, Д. Народни земеделски названия от с. Енина, Казанлъшко. БЕ, 1958 г. кн. 2, стр. 167-173 (Също и в ТЕРМИНОЛОГИЯ)

 17. Иванов, Й. Българска диалектология. Пловдив, 1997. (Също и в ОБЗОРНИ ТРУДОВЕ ПО ИСТОРИЯ НА БЪЛГАРСКИЯ ЕЗИК).

 18. Иванов, Йордан. Н. Към въпроса за палаталните съгласни в българските диалекти (мекост на ж, ч, ш и шт, жд). - БЕ, 1971, № 3, 235-240.(Също и в ИСТОРИЧЕСКА ФОНЕТИКА)

 19. Изследвания върху историята и диалектите на българския език. Сборник в памет на чл. -кор. К. Мирчев. С., 1979. (Също и в ОБЗОРНИ ТРУДОВЕ ПО ИСТОРИЯ НА БЪЛГАРСКИЯ ЕЗИК).

 20. Илиева, Л. Архаични и нови черти на пограничните български говори. - Във: Втори международен конгрес по българистика. Т. 5. Диалектология и ономастика. С., 1988, 150-154.(Също и в ИСТОРИЧЕСКА МОРФОЛОГИЯ)

 21. Керемидчиева, Славка. Диалектната лексика - източник за обогатяване на речника на книжовния език. - Във: Българските народни говори. С., 1986, 91-94. (Поредица "Знания за езика". 6). (също и в ЛЕКСИКОЛОГИЯ)

 22. Кочев, Иван. Диалектни категории и типове при словообразуването на съществителното име. - Известия на Института за български език, 1971, № ХХ, 107-185. (Също и в СЛОВООБРАЗУВАНЕ)

 23. Кочев, Иван. Лиляна Домусчиева. Архаични сложни съществителни имена в Българските народни говори. - БЕ, 1987 № 5, 383-385. (Също и в СЛОВООБРАЗУВАНЕ) АНОТАЦИЯ

 24. Кяева, Елена. NOMINA AТТRIBUTIVA с наставка – ек в българските говори. - БЕ, 1992, № 1-6, 397-399. (Също и в СЛОВООБРАЗУВАНЕ) АНОТАЦИЯ

 25. Минев, Д. Още няколко народни земеделски думи у българите. БЕ, 1956г., кн. 3, стр. 280-281 (Също и в ТЕРМИНОЛОГИЯ)

 26. Митринов, Г. Южнородопските български говори в Ксантийско и Гюмюрджинско. С., Изд. Фондация ВМРО, 2011, 276 с

 27. Младенов, Максим. Българските говори в Румъния. София, 1993

 28. Младенов, М., В. Радева. Сборник с текстове и задачи по диалектология на българския език за студенти от българска филология. С., 1995

 29. Младенов, Ст. Български тълковен речник с оглед към народните говори. София, 1951 (Също и в ОБЗОРНИ ТРУДОВЕ ПО ИСТОРИЯ НА БЪЛГАРСКИЯ ЕЗИК).

 30. Мъжлекова, М. Речник на старобългарските думи в днешните български говори. С., 1990. (Също и в ОБЗОРНИ ТРУДОВЕ ПО ИСТОРИЯ НА БЪЛГАРСКИЯ ЕЗИК).

 31. Неделчев, Н. Неописани форми за имперфект в един български говор. БЕ, 1989/3, 224-226 (Също и в ИСТОРИЧЕСКА МОРФОЛОГИЯ)

 32. Помагало по българска диалектология. Съст. Т. Бояджиев. С., 1984. (Също и в ОБЗОРНИ ТРУДОВЕ ПО ИСТОРИЯ НА БЪЛГАРСКИЯ ЕЗИК).

 33. Радева, Василка. Селскостопанската лексика в централния балкански говор. В: Българска диалектология. Проучвания и материали, 1979 г., кн. ІХ, стр. 79-223. (Също и в ТЕРМИНОЛОГИЯ)

 34. Сборник с текстове и задачи по диалектология на БЕ за студенти от българска филология. Съст. М. Младенов и В. Радева. С., 1995. (Също и в ОБЗОРНИ ТРУДОВЕ ПО ИСТОРИЯ НА БЪЛГАРСКИЯ ЕЗИК).

 35. Стойков, Ст. Българска диалектология. С., 1962; С., 1968; С., 1993; С., 2002 (последните две издания с предговор, библиографски бележки и една глава от М. Младенов). (Също и в ОБЗОРНИ ТРУДОВЕ ПО ИСТОРИЯ НА БЪЛГАРСКИЯ ЕЗИК). АНОТАЦИЯ

 36. Стойков, Ст. Към българското диалектно словообразуване. (Словообразователни варианти на лексемите "камък", "кремък", "пламък" и "ремък"). Български език, 1968/4-5, 358-368 (Също и в СЛОВООБРАЗУВАНЕ)

 37. Тетовска – Троева, Маргарита. Сложни имена за лица със суфикс – ец в българските говори. - Славистичен сборник, 1978, 197-203. (Също и в СЛОВООБРАЗУВАНЕ)

 38. Тодоров, Т. Куда "коледарска чета; група хора; дружина; дружина работници; ято птици", кудя "целувам", куде "закрилям". (Етимологични бележки). - Бълг. ез., 1980, №4, 364-365 (Също и в ЕТИМОЛОГИЯ) АНОТАЦИЯ

 39. Трудове по българска диалектология. Т. І-ІХ. 1965 - 1977. (Също и в ОБЗОРНИ ТРУДОВЕ ПО ИСТОРИЯ НА БЪЛГАРСКИЯ ЕЗИК).

 40. Холиолчев, Христо. Падежни форми в българските диалекти. - Във: Българските народни говори. С., 1986, 76-80. (Поредица "Знания за езика". 6).

 41. Цонев, Беньо. Разпределение на българските говори според tj - dj. - Във: История на българския език (фототипно издание). Т. 1. С., 1984, 334-350.(Също и в ИСТОРИЧЕСКА ФОНЕТИКА) 

 
 
    Bookmark and ShareОще от категория:   БИБЛИОГРАФСКИ МАСИВ

 

 

 
Изработка на сайта - Idea Studio Ltd.©